Veterinarska ambulanta Vernik d.o.o.
Moškanjci 79
2272 Gorišnica
Telefon: (02) 743 03 00
 
PE : Sveti Tomaž 15e
2258 Sveti Tomaž
Telefon: (02) 719 55 88
Odpiralni čas :
Ponedeljek in sreda 7.00 - 18.00
Torek, četrtek in petek 07.00 - 15.00
Malica 11.00 - 12.00
Sobota 07.30 - 10.00
 
Odpiralni čas Sveti Tomaž :
Od ponedeljka do petka 7.00 - 15.00
Malica 10.00 - 11.00
Sobota 07.30 - 09.00
 
 
 
Veterinarska ambulanta Vernik
Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

15.03.2017  |  vir : www.uvhvvr.gov.si

 
Ljubljana, 14. 3. 2017 – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, začenja vsakoletno aktivnosti obveščanja in osveščanja javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), s ciljem zmanjšanja tveganj za zdravje ljudi in okolje, s poudarkom na varovanju čebel, ki so eden ključnih indikatorjev čistosti okolja.
 

FFS so namenjena zatiranju škodljivih organizmov pri varstvu rastlin ali zatiranju nezaželenih rastil in lahko vplivajo na rast in razvoj ter skladiščenje rastlin in rastlinskih proizvodov. Iz samega namena rabe FFS je jasno, da gre za snovi, ki zatirajo škodljive organizme ali rastline, iz česar sledi, da morajo imeti lastnosti, ki dosežejo željen učinek. Zaradi tega imajo lahko ob nepravilni uporabi negativne vplive tako na zdravje ljudi, kot tudi na okolje. Prav zaradi navedenega po uporabi FFS posežemo šele takrat, ko smo izčrpali vse druge možnosti varstva rastlin.

Osnovno načelo pravilne uporabe FFS je, da vedno uporabljamo le v Sloveniji registrirana sredstva in to zgolj za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena. Pozorni moramo biti na odmerek, čas in število tretiranj ter karenco. Karenca nam zagotavlja, da bodo morebitni ostanki FFS v ali na rastlinah minimalni, oziroma da na zdravje ljudi in živali ne bodo imeli negativnega vpliva. Posebej moramo biti pozorni tudi na morebitne omejitve uporabe in opozorila. Ker je uporabnik FFS v prvi vrsti najbolj izpostavljen FFS, in sicer pri pripravi škropilne brozge, med ravnanje ter pri rokovanju s sredstvom, je izrednega pomena dosledna in pravilna uporaba zaščitne opreme. Vse te podatke najdemo na etiketi oziroma v navodilu za uporabo, ki ga moramo skrbno prebrati.

Škropilno brozgo pripravljamo na posebnih mestih za polnjenje in mešanje, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih tokov in drenažnih jarkov. Ob večjih razlitjih je treba poklicati gasilsko ali policijsko postajo oziroma center za obveščanje in alarmiranje, na telefonsko številko 112.

Za ravnanje s FFS uporabljamo brezhibno delujoče (pregledane!) naprave za nanašanje. Pri ravnanju je treba paziti, da škropilne brozge ne zanaša izven območja škropljenja. Nikoli se ne sme škropiti v vetrovnem vremenu!

Pri uporabi FFS mora uporabnik upoštevati varnostni pas med območjem škropljenja in vodno površino, ki je naveden na etiketi in navodilu za uporabo. Če ni drugače navedeno, znaša varnostni pas najmanj 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda, kot je določeno v zakonodaji s področja voda.

Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob ravnanju s FFS. FFS, ki so škodljivi za čebele, so na etiketi označeni kot »Nevarno za čebele« in opremljeni s posebnim grafičnim znakom.

 

Pri uporabi takih sredstev mora uporabnik FFS upoštevati naslednja navodila:

•           cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo,

•           uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,

•           uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba tega FFS v celoti prepovedana v času cvetenja.
 

Zakonska obveza o vodenju evidence o uporabljenih FFS velja za vse poklicne uporabnike. To so tisti, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo, imajo izkaznico o znanju o ravnanju s FFS in z izkaznico lahko kupujejo vsa FFS. S primerjanjem podatkov o uporabi FFS, pojavu škodljivih organizmov v posameznih obdobjih ter rezultatu našega dela med leti, si bomo pridobili bogate izkušnje.

V lanskem letu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdelalo prvo poročilo o napredku pri izvajanju Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe FFS. Poročilo povzema vse aktivnosti, ki se na nivoju države izvajajo za doseganje ciljev strategije. V ta kontekst sodi tudi ozaveščanje javnosti glede tveganj, ki jih lahko povzroči nepravilna raba FFS, hkrati pa se zavedamo, da obstaja še prostor za izboljšanje stanja na tem področju.

Zato v letošnjem letu predvidevamo nadgradnjo strategije v smislu zastavljanja še ambicioznejših ciljev. Poročilo je je dostopno na povezavi...

Zavedamo se, da je ključni dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev strategije v prvi vrsti izobražen in okoljsko ozaveščen uporabnik FFS, ki na eni strani skrbi za zdravstveno varstvo rastlin po drugi strani pa se zaveda pomena varovanja okolja (vključno z čebelami) in zdravja ljudi, zato veliko energije vlagamo v izobraževanje uporabnikov FFS.
 

Strokovno in odgovorno ravnanje s FFS ne pomeni zgolj njihove pravilne uporabe, temveč tudi skrb za odpadke in odpadno embalažo teh sredstev. Z njimi moramo ravnati kot z nevarnimi odpadki, izpraznjeno in pravilno očiščeno embalažo pa lahko vrnemo v trgovino s FFS, oziroma jo odnesemo na posebno zbirno mesto za očiščeno embalažo FFS.
 

Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, predvsem z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganje za okolje in zdravje ljudi, ki sta temeljni pravici vseh državljanov. Zato je pravilno rokovanje s FFS velika odgovornost tako uporabnika kot tudi države.

 
 
Več o tem si lahko preberete z klikom :

uvhvvr.gov.si
 
 
Dežurni telefon 24/7
041 634 959
 
Obvestila
  08.12.2017
Skrb za živali pri nizkih temperaturah
   
23.06.2017
  Priporočila lastnikom in prevoznikom živali v vročih dneh
   
26.04.2017
  Napotki za prevoz hišnih živali in komercialni prevoz
 
 
 
Splošno
Domov
Storitve
Koristno
Obvestila
Kontakt
Pravno obvestilo
Kontaktirajte nas
Dežurna služba
041 634 959
 
02 743 03 00 (Moškanjci)
02 719 55 88 (Sveti Tomaž)
 
Spletna stran www.veterina-vernik.si ne uporablja piškotkov - ZEK-om1.